පරයාගේ BLOG අඩව්ය ඔහුගෙ ඔලමොට්ටල වෑඩ නිසා [HACK] කරනලදි.මින් පසු පන්ඩිත කතා සහ වෑහෑසි බස් මදක් නවතා නොගත හොත් මිට වඩා දේවල් අහිමි විමට ඉඩ ඈත.

Where your Fucking Programing Skill?huh!Grate Web Developper Get Hacked!, Ane pakayo nodanna huththak karanna yanawata wada peththakatawela wena kohehari job ekak hoyaganin pakayo, thota mona programingda????hik hik hik